Contact us

Contact us for advice or for an answer to you questions.
Please complete the form below so that we can help you as soon as possible.

Fields marked with [*] are mandatory.
Plan locatie

Coming from Brussels, Antwerp, Kortrijk : E40 direction Gent-Oostende, Exit 14 Gent Expo, Kortrijksesteenweg direction Gent, after150m keep left and cross the road between the petrol station LukOil and the Art & Craft Store

Coming from Gent : Sterre, Kortrijksesteenweg direction Deinze, Turn to the right between the petrol station LukOil and the Art & Craft Store (Putkapelstraat)

Coming from Brugge or Oostende : E40 direction Brussels, Exit Gent Expo ; follow Gent Expo, Exit Gent, Kortrijksesteenweg direction Gent ; after 150m keep left and cross the road between the petrol station LukOil and the  Art & Craft Store (Putkapelstraat)

GPS : Putkapelstraat 1 - Sint-Denijs Westrem

Privacybeleid

Verbanck, Plas & Partners respecteert uw privacy:

Verbanck, Plas & Partners hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Verbanck, Plas & Partners op volgend e-mailadres: info@verbanckplas.be. Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant Verbanck, Plas & Partners om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder "intern bedrijfsbeheer" klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Verbanck, Plas & Partners zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Ieder geschil met betrekking tot de site van Verbanck, Plas & Partners valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Verbanck, Plas & Partners gevestigd is, bevoegd.